ANBI

Begroting en rekening StIM

Beleidsvisie

De Stichting Israëls Messias heeft ten doel het verbinden en herstellen van de relatie tussen Christendom en Jodendom (in hun diverse geledingen). Zo wil zij bijdragen aan de vrede en helpen antisemitisme tegen te gaan.  Zowel de Joodse-  als de Christelijke Traditie kenmerken zich als Messiaanse Tradities,dat is een basis die ons verbindt. De uiteindelijke vrede en het herstel van relaties  plaatsen we dan ook in het perspectief van de Messias van Israël.

Zowel de Joodse als de Christelijke Traditie met hen, erkennen de Thora (Wet) van Mozes, de Profeten en de Geschriften (Tenach/Oude Testament) gezamenlijk als gezaghebbend voor hun traditie.

Onder het Joodse volk leefde in de laatste eeuwen vóór Christus (BCE) op grond van de Tenach/OT, nadrukkelijk een groot Messiaanse besef en verlangen. We vinden dit terug in de oude literaire Tradities in de Joodse cultuur van na de afsluiting van de Tenach/OT.

Deze tradities zijn weinig of niet onder Christenen bekend. Ook binnen grote delen van het hedendaagse Jodendom is er grote onbekendheid met deze literaire traditie binnen de eigen cultuur. Door de onbekendheid van deze verbindende Messiaanse Traditie, heeft deze tot nu toe geen fundamentele rol gespeeld in het gesprek tussen  Joodse-  en Christelijke Traditie.

We treffen dit Joods Messiaanse besef en verlangen naar de Messias van Israël met name en veelvuldig aan in de oudste Joodse Bijbelverklaringen (Midrasjiem) en interpreterende Aramese Bijbelvertalingen (Targoemiem).

Omdat het Nieuwe Testament, waaraan de Christelijke Traditie gezag toekent, als Joods geschrift is ontstaan binnen de oude Joods- Messiaanse Traditie, dient zij in deze context  begrepen, uitgelegd en toegepast te worden .

Het gezamenlijk verkennen van deze bronnen die beide Tradities dragen, helpt bruggen van begrip en respect te bouwen om in onze hedendaagse tijd relaties te herstellen en aan de vrede bij te dragen.

We willen op grond van betrouwbaar (wetenschappelijk verantwoord) onderzoek naar de Messias van Israël in literaire tradities van de Tenach, de (schriftelijk weerslag van de vroege) Mondelinge Joodse Traditie en het Nieuwe Testament , op een open wijze in de Joods-Christelijk dialoog het gesprek aan gaan om bruggen van begrip en respect te bouwen.

Dit onderlinge respect voor ieders traditie is daarbij uitgangspunt en randvoorwaarde.

Beloningsbeleid bestuur (beleidsbepalend orgaan)

Conform de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur kan adviserende leden in de vergadering toelaten. Conform de statuten, bestaat het besluitvormend bestuur uit drie leden:

  • Voorzitter:  mevr. drs. Catharina Janny (Ineke) van den Beukel (Roden)
  • Secretaris: dhr. Petrus Henricus Maria (Peter) Glim (Hippolytushoef)
  • Penningmeester: 
  • Docent. auteur: dhr. drs. ing. Jan Willem (Wim) Nieuwenhuis (Sint Maartensbrug)

Handelingsbevoegdheid bestuur (beleidsbepalend orgaan)

Conform de statuten:
kan een bestuurslid niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling; de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt hen mede toe voor wat betreft de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2 (verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen), mits de rechtshandeling geschiedt ter uitvoering van een bestuursbesluit inzake genoemde handelingen. Wel kan het bestuur volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Concrete Activiteiten

Binnen de stichting Israëls Messias worden de doelen concreet gerealiseerd door:

Het doen van Onderzoek

  1. De Tenach/ het Oude Testament wordt eerst onderzocht in de Hebreeuwse (en klein deel Aramese)  grondteksten en verstaan in zijn eigen context / tijd;
  2. Daarna worden de teksten van Tenach (OT) gelezen vanuit de oude Joodse Tradities, met bijzondere aandacht voor de Messiaanse aspecten ervan;
  3. Tenslotte wordt het Nieuwe Testament onderzocht in relatie tot 1 en 2; van hieruit wordt het NT als Joods geschrift verstaan  vanuit de eigen oude Tradities binnen de Joodse cultuur.

Het resultaat geeft vaak verbluffende inzichten in deze relaties, en een helderder  samenhang van de Tenach/Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Publiceren resultaten

De resultaten van genoemd onderzoek  worden gepubliceerd in artikelen, boeken, studiematerialen, etc.;

Het eerste boek dat gepubliceerd wordt gaat over de Messias van Israël in de Tien Woorden (10 Geboden), en is ook ethisch-moreel uiterst relevant en toepasbaar in onze huidige tijd: van individu tot samenleving!

Een tweede publicatie zal mogelijk als thema de liefde van Israëls Messias in het Hooglied (Sjier HaSjiriem) omvatten.

Onderwijs /doceren

Het geven van Bijbels- en theologisch-verantwoord  onderwijs, training en coaching van predikanten/ pastores/ leraren/ studenten; het geven van spreekbeurten, etc. (binnen alle mogelijke richtingen);  gegadigden  zullen deze nieuwe kennis tot zich kunnen nemen, bespreken, delen en in hun professie toepassen.

Het vormen van een kenniscentrum (ter ondersteuning van de activiteiten)

De resultaten van de Stichting worden ter beschikking gesteld aan hogescholen en universiteiten voor onderwijs en training, en ook aan bv. betrokken stichtingen, kerken, gemeenten, kerkelijke organisaties. De komende tijd wordt het studieproject aan hen gepresenteerd, zodat relevante organisaties vanaf het begin betrokken zijn en wellicht kunnen participeren in het onderzoek / de promotieonderzoeken.

Daarnaast wordt ook een database met relevante bronnen en literatuur over dit onderwerp opgebouwd (fysiek en digitaal) ten behoeve van onderwijs en training. In de Stichting Israels Messias doet Wim Nieuwenhuis (als theoloog in de oude Joodse Tradities)  met zijn team collega’s, wetenschappelijk  betrouwbaar onderzoek naar de oude Joodse Tradities waarbinnen Jezus leefde en waarin het Nieuwe Testament is ontstaan.

Het ligt in de lijn der verwachting ook promotieonderzoek(en) op te zetten in deze lijn.

Wim Nieuwenhuis studeerde van 1981-1993 theologie aan de docentenopleidingen van Vrije Leergangen vd Vrije Universiteit / Hogeschool Holland (MO-A  2e graads bevoegdheid), Hogeschool Holland (MO-B  1e graads bevoegdheid; Vrije Universiteit (doctoraal  Judaica/Rabbinistiek; postdoctoraal Aramese talen).